Fondsen

De eindjes aan elkaar knopen blijft de moeite waard

Dankzij de pro deo medewerking van koor en orkest en een subsidie van onder meer de gemeente Baarn en de provincie Noord-Holland is de BCB tot 2007 in staat geweest om alle activiteiten financieel mogelijk te maken. De opbrengsten van de collectes in de cantatediensten gevoegd bij de opbrengst uit contributies en kaartverkoop voor de concerten, waren tot dan toe net in evenwicht met de kosten voor vocale solisten, dirigent, enkele instrumentale solisten, kerkhuur en huur van repetitieruimtes. Met het wegvallen van de locale en provinciale bijdrage, als gevolg van gewijzigd beleid, kwam de BCB in 2007 voor het eerst in haar geschiedenis in zwaarder weer terecht. Ook wordt het steeds moeilijker om jonge vocale solisten onbezoldigd in de cantatediensten te laten zingen, zoals voorheen gebruik was. Kortom, de inkomsten lopen terug en de uitgaven zullen stijgen. De Bach Cantorij Baarn is daarom voor haar voortbestaan aangewezen op extra bijdragen uit particuliere en andere fondsen in den lande. Een klein donateurbestand draagt het zijne bij.

De toekomst

In een plenaire vergadering medio 2006 hebben alle leden zich unaniem uitgesproken voor het voortzetten van het werk van de BCB. Velen geven zich naast hun dagelijkse werk veel moeite in geld, tijd en aandacht om de BCB op de rit te houden. Allen zien in dat het blijvend laten klinken van Bachs kerkmuziek cultureel van groot belang is voor Baarn en de omringende gemeenten.

Donateurs van harte welkom!

Wanneer u de Stichting Bach Cantorij Baarn wilt steunen, kunt u een donatie overmaken naar NL 24 ABNA 046.83.15.837 ten name van de Stichting Bach Cantorij Baarn. Ieder bedrag is meer dan welkom!